نمایش دادن همه 7 نتیجه

Betamix

بتامیکس ژلی است شفاف و رقیق که به تنهایی در طول عملهای جراحی مختلف، برای جلوگیری از چسبندگی یا ایجاد

HYAMIRA cross-linked FINE

Hyamira Fine Main ingredient: Reticulated Hyaluronic Acid Concentration: 20 mg/ml HA molecular weight: 2,400-4,000 kDa Cross-linking Agent: BDDE < 0,5

HYAMIRA cross-linked PLUS

Hyamira Plus Main ingredient: Reticulated Hyaluronic Acid Concentration: 20 mg/ml HA molecular weight: 2,400-4,000 kDa Cross-linking Agent: BDDE < 0,5

HYAMIRA cross-linked ULTRA

 Hyamira Ultra Main ingredient: Reticulated Hyaluronic Acid Concentration: 25 mg/ml HA molecular weight: 2,400-4,000 kDa Cross-linking Agent: BDDE < 0,5

Vijoint 32mg

Cross-linked hyaluronate 32 mg HA (1.6 %) in 2 ml solution Single injection with six month intervals Bacterial fermentation (S.equi)

Vijoint one/60mg

Cross-linked sodium hyaluronate 60 mg HA (2.0%) in 3 ml solution Single injection with one year intervals Bacterial fermentation (S.eui)