نمایش یک نتیجه

Betamix

بتامیکس ژلی است شفاف و رقیق که به تنهایی در طول عملهای جراحی مختلف، برای جلوگیری از چسبندگی یا ایجاد